PEM

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ALL PRODUCT GOYEN PARTICULATE EMISSION MONITORS

Share

          กระแสอนุภาคทางขาออกของกระบวนการผลิตต่างๆ จำเป็นต้องถูกวัดค่าและตรวจสอบเพื่อสุขภาพ, ความปลอดภัย และกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะของแบรนด์ GOYEN ของเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง เช่น รุ่น FFA, FFD และ PEM ใช้เทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริก (Triboelectric technology) สำหรับการตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศ และ Broken bag detection มีจุดประสงค์ในสแตนด์อโลน (Stand-alone) หรือกำหนดเชื่อมต่อเครือข่าย

รายละเอียดในการใช้งาน

เทคโนโลยี TRIBOELECTRIC
          PEM ถูกใช้เทคโนโลยี AC คู่กับ Triboelectric อย่างเช่นอนุภาคเดินทางผ่านกระบวนการพัฒนาประจุไฟฟ้า แต่ตัวประจุนี้ถูกถ่ายโอนเมื่ออนุภาคนั้นผ่านไปหรือส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ตรวจจับ ผลลัพท์ที่ได้ในปัจจุบันคือ มีการถูกขยาย, ถูกกรอง, ถูกแก้ไข และถูกกรองเพิ่มมากขึ้น ให้ดูที่ส่วนประกอบ AC เท่านั้น เพื่อให้เกิดการแสดงค่าเชิงเส้นของความเข้มข้นหรือมวลอัตราการไหลผ่านในส่วนอนุภาคของ Gas stream
          เหตุผลสำหรับการวัดส่วนประกอบ AC ที่ถูกเทียบกับส่วนประกอบ DC ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของ AC ละเอียดอ่อนมากกว่าสัญญาณ AC นั้นได้รับผลกระทบน้อยกว่ามาก โดยผลกระทบ เช่น เครื่องขยายเสียงสัญญาณรบกวน (amplifier noise) และกระบวนการพารามิเตอร์ (process parameters) ซึ่งรวมถึงการสร้างขึ้นของการประมวลผลฝุ่นบนก้านตรวจจับ EMP6B remote Active Head รวมถึงการกรองใดๆใช้ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟหลักอยู่ที่ 50 Hz หรือ 60 Hz สัญญาณที่ถูกขยายจะส่งผ่านข้อมูลทางสายเคเบิลไปยังชุดควบคุม สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติมและการแสดงผลบนหน้าจอPARTICULATE EMISSION MONITOR
PEM
- ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของระบบกรองฝุ่นป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การรั่วไหลของถุงผ้า
- ให้สัญญาณเตือนภัยคู่ (เตือนล่วงหน้าและตั้งค่าขีด จากัด สูงสุด)
- ช่วยให้การตั้งค่าง่ายผ่านหน้าจอดิจิตอลในตัวและอินเตอร์เฟซปุ่มกด
- ถูกต้องตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย ATEX II 3D, IECEx และ US-EPA MACT
- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองได้ตั้งแต่ <0.1 mg/m3 ถึง 500mg/m3
- สามารถใช้ Alarm delay และข้อมูลเฉลี่ยได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเตือนที่ผิดพลาด
- Output แบบ 4-20 mA และ RS485 (Modbus) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้
- สามารถใช้ได้กับก๊าซไอเสียที่มีอุณหภูมิสูงถึง 250°C (482°F) และอุณหภูมิโดยรอบตั้งแต่
-20°C (-4°F) จนถึง +55°C (+131°F)
- มีการตรวจจับการลัดวงจรอัตโนมัติ
- คานวณปริมาณฝุ่นผ่านการ isokinetic / gravimetric และจะได้ปริมาณฝุ่นที่ตรวจจับได้ออกมาในหน่อย mg/m3

 

  GOYEN's Particulate Emission Monitors PEM

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com